การชำระเงินค่าบริการและการลดค่าใช้จ่าย (Billing & Cost Optimization)