Back

HR Administrator

ภาพรวม

HR Administrator จะเป็นผู้ที่จะช่วยให้การจัดการธุรการทางด้าน HR ให้มีประสิทธิภาพ โดย HR Administrator จะจัดการเกี่ยวกับเอกสารและรายละเอียดงานที่เกี่ยวกับพนักงงาน เช่น การจัดการเกี่ยวกับการเบิกสวัสดิการและค่าใช้จ่ายของพนักงาน การจัดการการลงทะเบียนอุปกรณ์ทางด้านไอทีให้กับพนักงาน การประสานงานกับสถานศึกษาต่างๆ เกี่ยวกับการรับสมัครงานหรือการออกงาน Job Fair หรืองานทางด้านธุรการทางด้าน HR อื่นๆ ในอนาคต

เดลิเทคมองหาคนที่มีความชอบในงานเอกสาร สามารถเรียนรู้ระบบคอมพิวเตอร์หรือไอที ชอบเรียนรู้สิ่งใหม่ และมีการปรับตัวอยู่ตลอดเวลา มีความเข้าใจในทีมงาน มีพื้นฐานของการสื่อสารและมีความรับผิดชอบต่อสิ่งที่ได้รับมอบหมาย สามารถทำงานเอกสารได้ดี และทำงานได้อย่างเป็นระบบระเบียบ

รายละเอียดเพิ่มเติม

 • คุณจะได้ทำอะไร – จะทำหน้าที่ช่วยจัดการงานเอกสารทางด้านของ HR ให้มีประสิทธิภาพ เช่นการเบิกสวัสดิการและค่าใช้จ่ายของพนักงาน หรือการลงทะเบียนอุปกรณ์ทางด้านไอทีให้กับพนักงานเป็นต้น
 • ทำไมงานนี้ถึงสำคัญ – งานในส่วนนี้จะเป็นงานที่ช่วยให้ทีมงานภายในบริษัทสามารถทำเรื่องเบิกจ่ายทั้งในส่วนของสวัสดิการและค่าใช้จ่ายได้ และต้องมีการประยุกต์การใช้งานเอกสารจาก MS Office เช่น Excel หรือว่า Form ในการเบิกจ่ายเพื่อให้ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 • ความท้าทาย – ความท้าทายนึงของงานนี้คือเป็นงานที่ต้องใช้รายละเอียดในการจัดการเอกสาร การทำงานหรือเบิกจ่ายผ่านทางระบบไอที ที่เน้นการใช้เครื่องมือที่มีอยู่แล้ว เช่น MS Office มาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด

คุณสมบัติขั้นต่ำ

 • ปริญญาตรีสาขาใดก็ได้
 • มีความรู้พื้นฐานในงานทางด้าน HR
 • สามารถใช้ภาษาอังกฤษได้ในการทำงาน

คุณสมบัติพิจารณาเพิ่มเติม

 • มีประสบการณ์เกี่ยวกับการทำงานทางด้าน HR
 • มีประสบการณ์เกี่ยวกับการใช้ Microsoft Office ในการทำงาน

คุณสมบัติส่วนตัว

 • รักที่จะเรียนรู้และปรับปรุงตัวเองอยู่เสมอ
 • มีความอดทนในการแก้ปัญหาที่เจอ
 • ทำงานเป็นทีมและช่วยเหลือซึ่งกันและกัน
 • พร้อมเปิดรับกับการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีและความคิด

เพิ่มเติม


Application Career Form

Application