นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy Policy)

นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

Privacy Policy

ประกาศ ณ วันที่  1 กันยายน 2565

บริษัท เดลิเทค จำกัด (ซึ่งต่อไปนี้จะเรียกว่า “บริษัท”) ให้ความสำคัญกับการคุ้มครองความเป็นส่วนบุคคลของผู้ถือหุ้น ลูกค้า คู่ค้า พนักงาน บุคลากร ตัวแทน และบุคคลใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจของบริษัท (ซึ่งต่อไปนี้จะเรียกว่า “ท่าน”) และเพื่อเป็นการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 และกฎหมายลำดับรองที่เกี่ยวข้อง รวมถึงกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลฉบับแก้ไขเพิ่มเติมใดๆ ที่อาจมีขึ้นในอนาคต (ซึ่งต่อไปนี้จะเรียกว่า “กฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล”) บริษัทจึงกำหนดนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของบริษัท (Privacy Policy) (ซึ่งต่อไปนี้จะเรียกว่า “นโยบาย”) เพื่อให้มีหลักเกณฑ์ กลไก มาตรการกำกับดูแล และการบริหารจัดการข้อมูลส่วนบุคคลที่เป็นไปตามและสอดคล้องกับกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล โดยมีรายะเอียดดังต่อไปนี้

 1. ข้อมูลส่วนบุคคล
  • ลักษณะของข้อมูลส่วนบุคคล
   • ข้อมูลส่วนบุคคล” (Personal Data) หมายถึง ข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลซึ่งทำให้สามารถระบุตัวบุคคลนั้นได้ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม แต่ไม่รวมถึงข้อมูลผู้ถึงแก่กรรมโดยเฉพาะ ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562
   • “ข้อมูลส่วนบุคคลอ่อนไหว” (Sensitive Data) หมายถึง ข้อมูลที่เป็นเรื่องส่วนบุคคลโดยแท้ของบุคคล ซึ่งมีความละเอียดอ่อนและอาจมีความสุ่มเสี่ยงในการเลือกปฏิบัติอย่างไม่เป็นธรรม เช่น เชื้อชาติ เผ่าพันธุ์ ความคิดเห็นทางการเมือง ความเชื่อในลัทธิ ศาสนาหรือปรัชญา พฤติกรรมทางเพศ ประวัติอาชญากรรม ข้อมูลสุขภาพ ความพิการ ข้อมูลสหภาพแรงงาน ข้อมูลพันธุกรรม ข้อมูลชีวภาพ หรือข้อมูลอื่นใด ซึ่งกระทบต่อท่านในทำนองเดียวกันตามที่คณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลประกาศกำหนด
  • ข้อมูลส่วนบุคคลที่บริษัทเก็บรวบรวม
   • ข้อมูลเกี่ยวกับบุคคล เช่น ชื่อ-นามสกุล อายุ วันเดือนปีเกิด เพศ สถานภาพสมรส เลขประจำตัวประชาชน เลขหนังสือเดินทางหรือข้อมูลยืนยันตัวตนอื่นที่รัฐออกให้ รูปถ่ายของท่าน
   • ข้อมูลการติดต่อ เช่น ที่อยู่อาศัย ที่อยู่ไปรษณีย์ สถานที่ทำงาน หมายเลขโทรศัพท์ อีเมล บัญชีสื่อสังคมออนไลน์
   • ข้อมูลด้านเทคนิค เช่น ข้อมูลจากการบันทึกการใช้งาน เช่น ตัวระบุอุปกรณ์ หมายเลข IP address ของคอมพิวเตอร์ ข้อมูลที่บริษัทได้เก็บรวบรวมผ่านคุกกี้ (Cookies) หรือเทคโนโลยีอื่นที่คล้ายกัน ข้อมูลเบราว์เซอร์และข้อมูลอื่น ๆ เกี่ยวกับอุปกรณ์ที่ท่านใช้เพื่อเข้าถึงเว็บไซต์ แอพพลิเคชั่น และช่องทางการสื่อสารอื่น ๆ ของบริษัท เช่น ประวัติในการเยี่ยมชม ค้นหา และปฏิสัมพันธ์ของท่านกับเว็บไซต์ของบริษัท
   • ข้อมูลการทำธุรกรรม เช่น ข้อมูลการซื้อสินค้า ผลิตภัณฑ์หรือบริการ รวมถึงข้อมูลเกี่ยวกับสินค้าผลิตภัณฑ์หรือบริการที่ท่านเคยซื้อ ใช้ พิจารณา หรือแนวโน้มการซื้อหรือใช้ผลิตภัณฑ์หรือบริการต่าง ๆ ของท่าน
   • ข้อมูลอื่น ๆ ตามที่บริษัทได้แจ้งในประกาศความเป็นส่วนตัว (Privacy Notice) ต่อท่านในแต่ละกิจกรรมที่ท่านทำกับบริษัท
 2. การเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล
  • บริษัทจะทำการเก็บรวบรวม ใช้ เปิดเผย หรือประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน โดยมีวัตถุประสงค์ ขอบเขตและใช้วิธีการที่ชอบด้วยกฎหมายและเป็นธรรม โดยในการเก็บรวบรวมข้อมูลนั้น บริษัทจะเก็บเพียงเท่าที่จำเป็นแก่การดำเนินงานของบริษัทเท่านั้น ทั้งนี้ บริษัทจะดำเนินการแจ้งให้ท่านทราบและ/หรือขอความยินยอมจากท่านเป็นหนังสือ หรือโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ก่อนดำเนินการดังกล่าว
  • การเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลนั้น บริษัทจะจัดเก็บจากท่านโดยตรงเท่านั้น บริษัทจะไม่จัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลจากแหล่งอื่นโดยไม่ได้รับความยินยอมจากท่าน เว้นแต่เป็นการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล หรือกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง
  • ในการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลอ่อนไหว บริษัทจะขอความยินยอมจากท่านโดยชัดแจ้งก่อนทำการเก็บรวบรวมและการประมวลผลเว้นแต่การเก็บรวบรวมข้อมูลอ่อนไหวนั้นจะเป็นไปตามข้อยกเว้นตามที่กฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล หรือกฎหมายอื่นกำหนด
  • ในการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล บริษัทจะจัดให้มีประกาศความเป็นส่วนตัว (Privacy Notice) เพื่อแจ้งรายละเอียดดังต่อไปนี้ต่อท่าน
   • วัตถุประสงค์ของการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล
   • ข้อมูลส่วนบุคคลที่บริษัทจะทําการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผย
   • ระยะเวลาที่บริษัทจะทําการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล
   • ในกรณีที่ท่านมีความจําเป็นที่จะต้องให้ข้อมูลส่วนบุคคลแก่บริษัท เพื่อปฏิบัติตามกฎหมายหรือสัญญา หรือเพื่อเข้าทําสัญญา หรือทําธุรกรรมใดๆ กับบริษัท บริษัทจะต้องแจ้งถึงผลกระทบที่อาจเป็นไปได้จากการไม่ให้ข้อมูลส่วนบุคคลให้ท่านทราบด้วย
   • ประเภทของบุคคลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ซึ่งข้อมูลส่วนบุคคลที่เก็บรวบรวมอาจถูกเปิดเผย
   • สิทธิของท่านในการจัดการกับข้อมูลส่วนบุคคล
  • ทั้งนี้ การขอความยินยอมจากท่าน บริษัทจะกระทำโดยชัดแจ้ง ง่ายต่อการเข้าใจ และไม่เป็นการหลอกลวง หรือทำให้เข้าใจผิด
 3. การประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล
  • บริษัทจะประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล ตามแนวทางการดำเนินธุรกิจของบริษัทภายใต้วัตถุประสงค์อันชอบด้วยกฎหมายที่ได้แจ้งและได้รับความยินยอมจากท่าน และกำหนดระยะเวลาในการจัดเก็บตามความจำเป็น
  • ในกรณีที่บริษัทมีความจำเป็นต้องส่งหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลให้บุคคลที่สาม บริษัทจะจัดทำข้อตกลงหรือสัญญากับผู้ที่รับหรือใช้ข้อมูลส่วนบุคคลนั้น เพื่อกำหนดสิทธิและหน้าที่ให้สอดคล้องกับกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
  • ในกรณีที่บริษัทส่งหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลไปยังต่างประเทศ บริษัทจะปฏิบัติให้สอดคล้องกับกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล เช่น บริษัทจะดำเนินการตรวจสอบให้แน่ใจว่าประเทศปลายทางมีมาตรฐานการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลเทียบเท่ากันกับกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล หรือในกรณีที่ประเทศปลายทางมีมาตรฐานการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่ต่ำว่ากฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล บริษัทจะดำเนินการแจ้งให้ท่านทราบและขอความยินยอมจากท่านก่อนส่งหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลไปยังต่างประเทศ
  • บริษัทจะทำลายข้อมูลส่วนบุคคลเมื่อครบกำหนดระยะเวลาตามที่บริษัทได้แจ้งไว้แก่ท่าน โดยบริษัทจะปฏิบัติให้สอดคล้องกับกฎหมาย และแนวทางการดำเนินธุรกิจของบริษัท
 4. การรักษาความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคล
  • บริษัทจะจัดให้มีกฎ ระเบียบ และมาตรการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคล เพื่อไม่ให้เกิดการรั่วไหลของข้อมูลส่วนบุคคลและการนำข้อมูลส่วนบุคคลไปใช้โดยไม่ได้รับอนุญาต
  • บริษัทจะจัดให้มีฝึกอบรมพนักงานของบริษัท เพื่อให้ตระหนักถึงความสำคัญของการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลและเพื่อให้พนักงานที่เกี่ยวข้องมีความรู้ความเข้าใจในหน้าที่และความรับผิดชอบตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
  • บริษัทจะจัดให้มีการทบทวนในกรณีที่กฎหมายเปลี่ยนแปลงไป และปรับปรุงมาตรการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลให้สอดคล้องกับกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลอยู่เสมอ
 5. สิทธิของท่านในการจัดการกับข้อมูลส่วนบุคคล
  • สิทธิในการได้รับการแจ้งจากบริษัทให้ทราบถึงรายละเอียดในการเก็บรวบรวม ระยะเวลาในการเก็บรวบรวม ใช้ เปิดเผย หรือประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล
  • สิทธิในการเพิกถอนความยินยอมในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลที่ได้ให้ความยินยอมไว้ โดยบริษัทจะแจ้งให้ท่านทราบถึงผลกระทบจากการเพิกถอนความยินยอมดังกล่าว ทั้งนี้ การเพิกถอนความยินยอมย่อมไม่ส่งผลกระทบต่อการเก็บรวบรวม ใช้ เปิดเผย หรือประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลที่ได้ให้ความยินยอมไว้ก่อนหน้าการเพิกถอน
  • สิทธิในการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลและขอทำสำเนาข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวกับตน รวมถึงการขอให้เปิดเผยการได้มาซึ่งข้อมูลส่วนบุคคลที่ไม่ได้ให้ความยินยอมไว้
  • สิทธิในการแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน เพื่อดำเนินการให้ข้อมูลส่วนบุคคลนั้นถูกต้อง เป็นปัจจุบัน สมบูรณ์ และไม่ก่อให้เกิดความเข้าใจผิดต่อบุคคลใด
  • สิทธิในการแจ้งให้บริษัทดำเนินการลบ หรือทำลายข้อมูลส่วนบุคคล หรือทำให้ข้อมูลนั้นไม่สามารถระบุตัวตนของท่านได้
  • สิทธิในการระงับบริษัทในการเก็บรวบรวม ใช้ เปิดเผย หรือประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล เช่น เมื่อข้อมูลส่วนบุคคลหมดความจำเป็นในการเก็บรักษาไว้ แต่ท่านมีความจำเป็นต้องขอให้เก็บรักษาไว้เพื่อใช้ในการปฏิบัติตามหรือการใช้สิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย
  • สิทธิในการให้โอนย้ายข้อมูลส่วนบุคคลไปยังผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลรายอื่น ซึ่งโดยสภาพสามารถทำได้ด้วยวิธีการอัตโนมัติ
  • สิทธิในการคัดค้าน การเก็บรวบรวม การใช้ การเปิดเผย หรือการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล
  • สิทธิในการยื่นข้อร้องเรียนต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ในกรณีที่บริษัท พนักงานของบริษัท หรือผู้รับจ้างของบริษัท ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
  • ทั้งนี้ ท่านสามารถขอใช้สิทธิดังกล่าวข้างต้นได้ โดยยื่นคำร้องขอใช้สิทธิต่อบริษัทเป็นลายลักษณ์อักษรผ่านช่องทางการติดต่อที่บริษัทกำหนด ทั้งนี้ บริษัทอาจปฏิเสธสิทธิของท่านได้ในกรณีที่มีกฎหมายกำหนดไว้
 6. การปรับปรุงแก้ไขนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
  • บริษัทอาจพิจารณาปรับปรุง แก้ไขหรือเปลี่ยนแปลงนโยบายนี้ตามที่เห็นสมควร เพื่อให้สอดคล้องกับข้อกำหนดตามกฎหมาย การเปลี่ยนแปลงการดำเนินงานของบริษัท รวมถึงข้อเสนอแนะและความคิดเห็นจากหน่วยงานราชการต่างๆ โดยบริษัทจะประกาศแจ้งการเปลี่ยนแปลงของนโยบาย ให้ท่านทราบก่อนจะเริ่มดำเนินการเปลี่ยนแปลงผ่านเว็บไซต์ของบริษัท ( https://www.dailitech.com/ )
 7. การติดต่อสอบถาม หรือแจ้งเหตุละเมิด หรือใช้สิทธิ
  • บริษัท เดลิเทค จำกัด
  • ที่อยู่: The Parq 6th Floor East Wing, 88 Ratchadaphisek Rd, Khlong Toei, Bangkok 10110, Thailandร
  • โทรศัพท์: +66-61-569-5288
  • อีเมล: contact@dailitech.com